اخبار

محافظین مسلکی و برجسته معینیت تصدی ملی محافظت عامه بخاطر امور کاری یک پروژه دولتی (پروژه مسکونی نیله باغ) امنیت مطمئن تامین نموده اند که کاری بازسازی آن توسط یک شرکت چینایی به سرعت دوام دارد.
قابل یاد آوری است که در این پروژه در 56 بلاک 1400 اپارتمان ساخته میشود که امور کاری آن تحت نظر مستقیم وزارت ...

بانک ملی افغان در مرکز و ولایات به هموطنان ما خدمات بانکی ارائه نموده که امور امنیتی آن به عهده محافظین مسکلی و شجاع معینیت تصدی ملی محافظت عامه میباشد. این محافظین اطمینان میدهند که از سرمایه های ملی، سکتور خصوصی و پروژه های بین المللی به گونه مطمئن محافظت مینمایند. ...

امور امنیتی قطعات و مفرزه های ریاست پروژه های دولتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه به شکل نورمال جریان دارد
ریاست پروژه های دولتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه یکی از ریاست های مهم به شمار رفته که توانسته پروژه های مختلف، تاسیسات، معادن و زیربنا ها را به شکل بهتر تامین امنیت و محافظت نمایند.
این در حا ...

۸۲تن محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه از قرارگاه قوماندانی محافظت افچین ولایت سرپل پس از فراگیری آموزش های نظامی، مسلکی و عقیدتی سند فراغت بدست آوردند و جهت تامین امنیت تاسیسات عامه تقدیم جامعه گردیدند ...

محافظین قطعه محافظتی عزیزی بانک در اجرای وظایف ،قراول، تاور و در وقت انتقالات اماده و در اجرای امور یومیه خویش متوجه و متمرکز هستند.
هموطنان هیچ نوع خطر را احساس نکنند.
محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه اطمینان میدهند که در هر نوع شرایط از سرمایه های ملی و خصوصی در کشور شجاعانه محافظت مینمایند. ...

شفاخانه طبی آریانا یکی از مراکز صحی در کابل بوده که خدمات صحی را به هموطنان ارائه می کند.
امنیت شفاخانه طبی آریانا توسط محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است. ...

تا یک ماه، هر روز یک قطار و بعد از آن هر روز دو قطار ریل رفت و آمد می کند
قابل یادآوری است که تامین امنیت و محافظت راه خط آهن خواف هرات را محافظین مسلکی و شجاع معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین نموده است. ...

مدیریت حفظ و مراقبت معینیت تصدی ملی محافظت عامه به منظور فرارسیدن فصل بهار کمپاین نهال شانی را شروع نمودند.
در این کمپاین مدیریت حفظ و مراقبت معینیت تصدی ملی محافظت عامه با فرارسیدن فصل بهار و به منظور زیبایی محیط و تازه گی هوا ۳۰۰ نوع نهالی های مختلف النوع را غرص نمودند.
قابل یاد آوری است که مدیریت ...

محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه علاوه بر امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی و نهاد های ملی، امنیت سکتور خصوصی را نیز به ګونه مطمین تامین نموده است ...