اخبار

نوی کابل بانک از جمله مهمترین بانک ها در کشور به شمارمیرود.
این بانک درمرکز و ولایات به هموطنان زمینه خدمات بانکی را فراهم میسازد.
محافظین مسلکی وآموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه در کنار تامین امنیت نوی کابل بانک امنیت تعداد نهادها و پروژه های ملی و بین المللی دیگر را نیز به گونه عالی پاسبانی میکنن ...

محافظین متذکره بعد از فراگیری دروس مسلکی نظامی، مهارت های تخنیک و اسلحه طی یک محفل ویژه با حضور داشت محترم مولوی عنایت الله "رشید" معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه، محترم مولوی محمد صابر "انس" رئیس پروژه های خصوصی، محترم قاری سیف الرحمن "منصور" قوماندان مرکز تربیوی و تعدادی از مجاهدین و اساتید فار ...

در مراسم فراغت منسوبین متذکره، مسئولین تصدی ملی محافظت عامه و مسئولین ملکی و نظامی بانک بین المللی افغانستان اشتراک نموده بودند. ...

از سوی مسئوولین به سربازان متذکره وظیفه محول شده تا با روحیه عالی ، ملی و اسلامی از پروژه های انکشافی ملی ، ادارات دولتی، سکتور خصوصی، نهاد و ارگان های بین الملللی در کشور حفاظت جدی کنند. ...

نیروهای امنیتی تصدی ملی محفاظت عامه که به طور مسلکی آموزش دیده اند مسؤليت تأمین امنیت پروژه های دولتی انکشافی، سرمایه گذاری های سکتور خصوصی و پروژه های بین المللی را بر عهده دارد. این در حالی است که امنیت بندر تجارتی آقینه و راه های ترانزیتی را نیز محافظت نموده است. ...

۲۴ اسد دومین سالگرد استقلال در نتیجه مبارزات و زحمات بی سابقه مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در برابر متجاوزان غربی در کشور به روح پاک شهدا، فامیل های بازماندگان ، هموطنان عزیز تقدیم می کنیم. هموطنان عزیز نظام اسلامی متعهد به خدمت به هموطنان میباشد. بیایید در امور آبادی و باسازی کشور دست به دست ه ...

مسوولین امنیتی شرکت برشنا می‌گویند: ما در زمینه‌ی امنیت و محافظت این شرکت عایداتی که در عرصه‌ رشد اقتصادی کشور نقش بسزای دارد، تلاش‌های پی‌گیرانه مینمایم.
قابل تذکر است که شرکت برشنا در حال حاضر در عرصه تولید، انتقال وتوزیع برق در کشورفعالیت دارد. ...

درکنار نهادهای ملی امنیت یک تعداد موسیسات، دفاتر وادارات خصوصی درمرکز و ولایات توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه تآمین می شود.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه به گونه مسلکی اموزش دیده وبه گونه مطمین از پروژه های ملی وخصوصی تآمین امنیت می کنند.‎ ...

تصدی ملی محافظت عامه در کنار دیگر سرمایه‌گذاران و توليد کنندگان داخلی، خدمات محافظتي و امنیتي خویش را به نمایش گذاشت که از جمله معاون سخنگوی امارت اسلامی، مقامات وزارت محترم امور داخله و سرمایه گذاران سکتور خصوصی و بین‌المللی از غرفه تصدی ملی محافظت عامه دیدار و از فعالیت های این نهاد با ابراز خرسند ...