اطلاعیه ها

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 1 قلم گاز مایع تعداد 373 تن پرسونل خارج تشکیل قرار گاه تصدی ملی محاظفت عامه بابت سال مالی 1401 را به مبلغ {2,832,400 دو میلیون و هشت صد و سی و ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 82 قلم اجناس و سایل فلز کاری و نجاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401؛را به مبلغ (1,384,281.6 یک میلیون ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک 36 قلم وسایل، اجناس و مواد صفاکاری باغبانی مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401؛را به مبلغ 804,120 هشتصد و چه ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 53 قلم وسایل تکنالوژیکی؛ کمپیوتری و رنگباب مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401 را به مبلغ 5,000,000 پنج ملیون افغانی به شرکت خدم ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 7 قلم وسایل کمپیوتری و رنگباب 13 پروژه انکشافی مربوط ریاست پروژه ها دولتی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401 را به مبلغ 3,052, ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 8 قلم وسایل مخابروی 13 پروژه انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401 را به مبلغ 3,718,300 سه می ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 54 قلم وسایل برقی و جنراتورهای مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401 را به مبلغ 1,426,080 یک میلیون و چهار صد ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 77 قلم اجناس و مواد نلدوانی مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال 1401 را به مبلغ 1,215,950 یک میلیون و دو صد و پانزده ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 56 قلم اجناس و سایل رنګمالی و ګلکاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401 را به مبلغ {480,862 چهار صد و هشتا ...