اطلاعیه ها

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک ۲۲ قلم وسایل رنگباب مورد ضرورت ادارات مرکزی تحت اثر ریاست ع تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲؛را به مبلغ مجموعی (۲,۸۵۰,۰۰۰ دو ملیون و ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 22 قلم اقلام قرطاسیوی برای (قرار گاه) تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1402} تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1402؛را به مبلغ مجموعی (499,0 ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 12 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیر پوشیدنی مورد ضرورت{قرارگاه تصدی؛ریاست بین المللی؛ریاست سکتورهای خصوصی و ریاست قراردادی دولتی خودکفا} تصدی مل ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 1 قلم گاز مایع تعداد 373 تن پرسونل خارج تشکیل قرار گاه تصدی ملی محاظفت عامه بابت سال مالی 1401 را به مبلغ {2,832,400 دو میلیون و هشت صد و سی و ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 82 قلم اجناس و سایل فلز کاری و نجاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401؛را به مبلغ (1,384,281.6 یک میلیون ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک 36 قلم وسایل، اجناس و مواد صفاکاری باغبانی مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401؛را به مبلغ 804,120 هشتصد و چه ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 53 قلم وسایل تکنالوژیکی؛ کمپیوتری و رنگباب مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401 را به مبلغ 5,000,000 پنج ملیون افغانی به شرکت خدم ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 7 قلم وسایل کمپیوتری و رنگباب 13 پروژه انکشافی مربوط ریاست پروژه ها دولتی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401 را به مبلغ 3,052, ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 8 قلم وسایل مخابروی 13 پروژه انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401 را به مبلغ 3,718,300 سه می ...