داوطلبی

} تهیه و تدارک ۴۶ قلم ادویه جات و ملزمه طبی ۱۳ پروژه انکشافی؛ ریاست بین المللی؛ سکتور خصوصی (خود کفا) و خارج تشکیل دفتر مرکزی و مداومین مرکز تربیوی مورد نیاز تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پر ...

} تهیه و تدارک 22 قلم اقلام قرطاسیوی برای (قرار گاه) تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1402{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 22 قلم اقلام قرطاسیوی برای (قرار گاه) تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1402 که دارای شماره ...

} تهیه و تدارک 12 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیر پوشیدنی مورد ضرورت{قرارگاه تصدی؛ریاست بین المللی؛ریاست سکتورهای خصوصی و ریاست قراردادی دولتی خودکفا} تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1402 {
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه ت ...

ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه نرخگیری و خریداری پروژه های.
• دو قلم تیل دیزل و پطرول 13 قطعه انکشافی ریاست محافظت پروژه های دولتی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه ربع اول و دوم بابت سال مالی 1402
• تهیه و خریداری روغنیات مختلف النوع برای پرسو ...

{ پروژه تدارک 14 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیری پوشیدنی مورد ضرورت قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه بابت سال مالی 1401.}
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 14 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیری پوشیدنی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عا ...

} تهیه و تدارک 56 قلم اجناس و سایل رنگمالی و گلکاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 56 قلم اجناس و سایل رنگمالی و گلکاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز ...

} تهیه و تدارک 54 قلم وسایل برقی و جنراتورهای مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 54 قلم وسایل برقی و جنراتورهای مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ...

} تهیه و تدارک 82 قلم اجناس و سایل فلز کاری و نجاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 82 قلم اجناس و سایل فلز کاری و نجاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز ...

}تهیه و تدارک 36 قلم و سایل؛اجناس و مواد صفا کاری باغبانی؛ وسایل محافظتی بالون ضد حریق مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 36 قلم و سایل؛اجناس و مواد ...