داوطلبی

{ پروژه تدارک 14 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیری پوشیدنی مورد ضرورت قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه بابت سال مالی 1401.}
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 14 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیری پوشیدنی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عا ...

} تهیه و تدارک 56 قلم اجناس و سایل رنگمالی و گلکاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 56 قلم اجناس و سایل رنگمالی و گلکاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز ...

} تهیه و تدارک 54 قلم وسایل برقی و جنراتورهای مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 54 قلم وسایل برقی و جنراتورهای مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ...

} تهیه و تدارک 82 قلم اجناس و سایل فلز کاری و نجاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 82 قلم اجناس و سایل فلز کاری و نجاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز ...

}تهیه و تدارک 36 قلم و سایل؛اجناس و مواد صفا کاری باغبانی؛ وسایل محافظتی بالون ضد حریق مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 36 قلم و سایل؛اجناس و مواد ...

تهیه و تدارک 77 قلم اجناس و مواد نلدوانی مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال 1401
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 77 قلم اجناس و مواد نلدوانی مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عا ...

{53 قلم وسایل تکنالوژیکی؛ کمپیوتری و رنگباب مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401 }
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 53 قلم وسایل تکنالوژیکی؛ کمپیوتری و رنگباب مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401 که دارای ...

{ 14 قلم عینیات مفروشاتی مورد ضرورت قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه بابت سال مالی 1401.}
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 14 قلم عینیات مفروشاتی مورد ضرورت قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه بابت سال مالی 1401.که دارای شماره داوطلبی NPPF/1 ...

{ 60 قلم ادویه جات و ملزمه طبی ریاست سکتورهای خصوصی؛ ریاست بین المللی؛ ریاست دولتی خود کفا و قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401.}
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 60 قلم ادویه جات و ملزمه طبی ریاست سکتورهای خصوصی؛ ریا ...