ویدیو ها

ابراز خرسندی یک تن از کارمندان د افغانستان بانک از محافظین تصدی ملی محافظت عامه ...

1402-01-02

گزارش از فعالیت ها و نحوه تامین امنیت قطعه محافظتی د افغانستان بانک ...

1402-01-01

گزارش ویژه از تامین امنیت شرکت مخابراتی ام تی ان ...

1401-12-25

گزارش ویژه تصدی ملی محافظت عامه از قطعه محافظتی افغان بیسیم. ...

1401-12-21

تامین امنیت غند مس عینک ...

1401-11-14

امنیت د افغانستان بانک تامین است ...

1401-10-23

تامین امنیت بانک الفلاح و میوند ...

1401-10-04

وظایف و مسولیت های ریاست محافظت از پروژه های دولتی ...

1401-09-19

تامین امنیت بانک اسلامی افغانستان ...

1401-09-05

امنیت شرکت مخابراتی افغان بیسیم تامین است ...

1401-09-05

سنگ تهداب ساخت یک محراب مسجد در محوطه تصدی ملی محافظت عامه ...

1401-09-05

روند توزیع یونفورم جدید منسوبین پولیس ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه ...

1401-09-05