ویدیو ها

بانک ملی افغان، که امنیت آن توسط محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است. ...

1402-11-19

گزارش_امنیتی_ از کانال قوش تیپه_ خط آهن حیرتان و استخراج گاز شبرغان ...

1402-11-12

هموطنان ما در یک محیط امن و مطمئن به امور بانکداری دسترسی دارند ...

1402-11-12

معینیت تصدی ملی محافظت عامه برای محافظت از بند مچلغو در پکتیا قطعی محافظتی را اختصاص داده است. ...

1402-11-02

160 تن محافظین پس از آموزش حرفه ای از قوماندانی مرکز تربیوی فارغ گردیدند ...

1402-10-11

امنیت شفاخانه فرانسوی ها توسط محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است ...

1402-10-11

اینجا دفتر مرکزی عزیزی بانک است که تامین امنیت آن توسط محافظین مسلکی و مجهز معینیت تصدی ملی محافظت عامه میشود. ...

1402-10-03

محافظین قطعه محافظتی غضنفر بانک تلاش خود را برای بهبود وضعیت امنیتی تسریع کرده اند. ...

1402-10-02

گزارش ویدیویی محفل فراغت دوره 93 قوماندانی مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی محافظت عامه ...

1402-09-09

گزارش ویدیویی محفل فراغت ۱۱۸ تن محافظین قوماندانی غند محافظتی مس عینک معینیت تصدی ملی محافظت عامه ...

1402-09-09

مولوی حبیب الرحمن "هجرت" قوماندان غند محافظتی مس عینک معینیت تصدی ملی محافظت عامه در ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر از پوسته های امنیتی خویش نظارت و ...

1402-09-08

گزارش ویدیویی محفل فراغت دوره ۹۳ قوماندانی مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی محافظت عامه ...

1402-09-08