بیانیه های مطبوعاتی

امنیتی بوده که از بدوِ پایه¬ گذاری معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی درچوکاتِ این معینیت ایجاد و فعالیت¬ های خویش را آغاز نموده ¬است. از آنجایی که معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی یگانه ارگان ارایه کننده¬ ی خدماتِ مطمیینِ¬ امنیتی در کشور است و بدیلِ کمپنی¬ های خصوصی ¬امنیتی زیر چطر وزارت امورداخله ...

مطبوعات: چرا بایومتریک بوجود آمد ؟
برات ¬زاده: از آنجایکه شیوه¬ های مروج قبلی سیستم ثبت هویت جواب¬گوی ضروریات عصرِ فعلی نبود، فلهذا به یک شیوه¬ ای جدید ثبت هویت ضرورت افتاد که باید در برگیرنده خصوصیات فیزیالوژیکی افراد می ¬بود که براساس این نیاز بشریت، بایومتریک¬ کنونی به¬ وجود آمد. بایومتریک عبارت ...

عامه‌ی بهتر برای شهروندانِ کشور به ¬شمار می¬ رود. از این¬رو چه در بخشِ سکتور خصوصی و چه در بخشِ دولتی به این مهم روی¬ آورد و پردازش صورت¬ گرفته حیثیت شاهرگ را به خود اختیار نموده ¬است چون پلانگذاری و پالیسی ¬سازی دقیق و همه جانبه مطابقِ نیازمندی¬ های عینیِ موجود، حلالِ¬ چالش ¬ها و متضمنِ اداره‌ی سال ...

محافظت¬ عامه: لطف ¬نموده وظایف ومسوولیت¬های عمده ¬ی قوماندانی عمومی زون 707 پامیر را مختصراً تشریح نمایید؟
بابه جان: ساحه ¬ی مسوولیت قوماندانی عمومی زون سا حوی 707 پامیر در ساحات ولایات پنج¬گانه شمال بوده که شامل ولایات: بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب که متشکل از 50 ولسوالی می¬باشد و همچنان تأمی ...

پی¬روِ گفتگوهای پیشینِ خویش با مسوولین معینیت محافظت ¬عامه و تصدی¬ امنیتی وزارت امور داخله، این¬بار؛ گفتگوِ ویژه¬ یی داریم با آقای مل پاسوال جوره بیک مرادی رییسِ محافظت پروژه¬ های دولتی این معینیت که توجه شما را به¬خوانش آن معطوف می¬داریم:
محافظت¬ عامه: لطف نموده از چگونه گی پرسونل وتشکیلات تان در ...

به¬ اثرِ سعی و تلاشِ محافظینِ تصدی ملی محافظتِ¬ عامه کاروان¬ های¬ اکمالاتی به ¬گونه¬ ی مصوون و عالی تأمینِ¬ امنیت می¬گردند.
امنیتِ و بدرقه¬ ی قطارهای اکمالاتی سکتورِخصوصی و نیروهای بین¬ المللی (محموله¬ های ملی وبین ¬المللی) درمسیرِشاهراه¬ های کشور از مهم¬ترین وظایفِ ریاست عمومی تصدی ملی محافطت¬ عام ...

گفتگوی ویژه با رییس دفتر معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی وزارت امورداخله
به ادامه¬ ی گفتگوهای اختصاصی بامسوولین معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی، این¬بار گفتگوی ویژه را با مل¬ پاسوال عبدالرزاق سیغانی رییس دفتر این معینیت تهیه نمودیم که توجه شما را به خوانش آن معطوف می¬داریم.
محافظت¬ عامه: منطق و ...

ریاست محافظت پروژه¬ های بین ¬المللی معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی در هرگونه شرایط آماده¬ی خدمت¬گذاری به ملت بوده و در این راستا از هیچ نوع مساعی دریغ نه¬ خواهد کرد.
این مطلب¬را مل¬ پاسوال الحاج صوفی محمد شریف مجاهد رییس محافظت پروژه¬ های بین¬ المللی معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی وزارت امور د ...

خواننده¬گانِ عزیزِ مجله¬ ی محافظت¬ عامه، پی¬روِ مصاحبه ¬های پیشینِ¬ مان اینبار؛ با پاسوال سید اکبرشاه تابش رییس محافظت پروژه¬ های غیردولتی معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی وزارت امور داخله در پیوند به کارکردهایشان مصاحبه¬ یی را انجام داده¬ ایم که توجه شما را به خوانش آن معطوف می¬ داریم.
محافظت ¬ع ...