اخبار اخبار

محافظین افغان یونایتد بانک می گویند: ما وظایف خود را مطابق پالیسی ، مقررات و طرزالعمل های معینیت تصدی ملی محافظت عامه انجام می دهیم همچنان تلاش بیشتر برای تامین امنیت افغان یونایتد بانک مینمایم.
مسئولین و مراجعین افغان یونایتد بانک از محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه ابراز خرسندی و رضایت مندی نشان داده و از خدمات امنیتی شان خوشحال و راضی هستند. ...

در این محفل فراغت قوماندان قطعه محافظتی آمو دریا سید عبدالستار"سیرت"، قوماندان مفرزی آفچین حکمت الله "خاکسار"، مسئولین و یک تعداد مجاهدین اشتراک ورزیده بودند..
محافظین طی یک دوره تعلیمی تعلیمات بدنی و مهارت های فزیکی ،با مردم رویه حسنه و خوب ، اصول چک پاینت ،تکتیک و دیگر موارد که لازم فرا گرفتند..
م ...

اخبار گذشته اخبار

1403-03-15

محافظین شجاع و مسلکی معینیت تصدی ملی محافظت عامه به عنوان فرزندان اصیل کشور از پروژه های ملی و بین المللی، سرمایه های ملی و خصوصی و از سرمایه گزاری های داخلی و خارجی تامین امینت مینمایند. ...

1403-03-10

تلاش و تعهد ما به منظور تامین امنیت سکتور خصوصی، پروژه های ملی و بین المللی در کشور می باشد.
محافظین مسلکی و متعهد معینیت تصدی ملی محافظت عامه امنیت بانک بین المللی أفغانستان را به گونه مطمئن تامین نموده است.
محافظین قطعه محافظتی بانک بین المللی أفغانستان میگویند، امنیت این بانک را به طور منظم و مطم ...

1403-03-08

محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه هموراه به وظایف و مسئولیت های خود به شکل مسکلی متعهد بوده ، تلاش و کوشش نموده تا برای سکتور خصوصی یک محیط مطمئن و امن ایجاد نمیایند. ...

1403-03-02

97 تن از محافظین تازه فارغ شده از قوماندانی مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی محافظت عامه از دوره 97 سند فراغت شان را بدست آوردند.
مولوی محمد صدیق "خالد" رئیس پروژه های خصوصی ضمن تبریکی به محافظین تازه فارغ شده رهنمود ها و توصیه های لازم را ارائه نمود و از این محافظین خواست که در هر نوع شرایط آماده باشند. ...

1403-02-30

بر اساس لزوم دید رهبری محترم وزارت امور داخله، محترم مولوی محمد صدیق "خالد" که پیش از این به حیث رئیس حقوق بشر و ایفای وظیفه مینمود، امروز طی مراسمی، به حیث رئیس ریاست سکتور های خصوصی معینیت تصدی ملی محافظت عامه معرفی گردید.
در این مراسم معرفی تعدادی از منسوبین معینیت تصدی ملی محفاظت عامه حضور داشت ...

1403-02-29

محافظین مسلکی و برجسته معینیت تصدی ملی محافظت عامه بخاطر امور کاری یک پروژه دولتی (پروژه مسکونی نیله باغ) امنیت مطمئن تامین نموده اند که کاری بازسازی آن توسط یک شرکت چینایی به سرعت دوام دارد.
قابل یاد آوری است که در این پروژه در 56 بلاک 1400 اپارتمان ساخته میشود که امور کاری آن تحت نظر مستقیم وزارت ...