اعلان داوطلبی!

{ پروژه تدارک 14 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیری پوشیدنی مورد ضرورت قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه بابت سال مالی 1401.}
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 14 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیری پوشیدنی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه بابت سال مالی 1401.که دارای شماره داوطلبی NDP/NPPF/1401/G-18/NCB بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از امریت تهیه و تدارکات تصدی ملی محافظت عامه بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 100 قبل از ظهر روز شنبه تاریخ 08/11/1401 واقع تپه نادر خان، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، آمریت تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 600,000 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی روز شنبه تاریخ 08/11/1401 ساعت 100 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.