د داوطلبۍ خبرتیا!

{ تهیه و تدارک ۸ قلم ظروف باب پرسونل ۱۳ پروژه ملی و انکشافی ضرورت سال ۱۴۰۲.}
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۸ قلم ظروف باب پرسونل ۱۳ پروژه ملی و انکشافی ضرورت سال ۱۴۰۲ که دارای شماره داوطلبی NPPF/1402/G-20/NCB بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از امریت تهیه و تدارکات معینیت تصدی ملی محافظت عامه بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ ۲۲/قوس/۱۴۰۲ واقع تپه نادر خان، معینیت تصدی ملی محافظت عامه، آمریت تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 80,000 هشتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز چهار شنبه تاریخ ۲۲/قوس/۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، معینیت تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.