اعلان داوطلبی!

{ تهیه و تدارک ۱۵ قلم پرزه جات وسایل مخابروی مورد ضرورت قطعات ۱۳ پروژه ملی و انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲}
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۱۵ قلم پرزه جات وسایل مخابروی مورد ضرورت قطعات ۱۳ پروژه ملی و انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲.که دارای شماره داوطلبی NPPF/1402/G-14/NCB بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از امریت تهیه و تدارکات معینیت تصدی ملی محافظت عامه بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ واقع تپه نادر خان، معینیت تصدی ملی محافظت عامه، آمریت تهیه و تدارکات ارائیه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 280,000 دو صد و هشتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، معینیت محافظت و تصدی ملی دایر میگردد.