مصاحبه با رییس محافظت پروژه های غیر دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

خواننده¬گانِ عزیزِ مجله¬ ی محافظت¬ عامه، پی¬روِ مصاحبه ¬های پیشینِ¬ مان اینبار؛ با پاسوال سید اکبرشاه تابش رییس محافظت پروژه¬ های غیردولتی معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی وزارت امور داخله در پیوند به کارکردهایشان مصاحبه¬ یی را انجام داده¬ ایم که توجه شما را به خوانش آن معطوف می¬ داریم.
محافظت ¬عامه: در نخست در رابطه به¬ استقامتِ¬ کاری وساحه¬ ی مسوولیت ریاست پروژه¬ های غیر دولتی صحبت نماید؟
تابش: ریاست محافظت پروژه¬ های غیر دولتی درحیطه¬ ی تشکیل معینیت محافـظت ¬عامه وتـصدی امنیتی طبق لایحه¬ ی وظایف، مسوولیت تأمین امنیت شرکت¬ ها و بانک¬ های خصوصی را در سطح کشور به عهده دارد که در این راستا از هیچ نوع مساعی دریغ نه -خواهیم کرد.
محافظت¬ عامه: تهدیدات امنیتی در کشور بر روند امنیت این پروژه ها چی تأثیر دارد؟
تابش: چنانچه تذکر به¬ عـمل¬ آمد که این¬ریاست مسوولیت تأمــین امنیت پـروژه¬ های غیر دولتی، شرکت ها و بانک¬ های خصوصی را دارا می باشد، زمانیکه ساحات کار و فعالیت شرکت ها وبانک های خصوصی تحت تهدید قرار داشته باشد واضح است که سطح عواید ایشان به رکود مواجع شده وعواید دولت نیز همزمان صدمه می بیند وهم چنان شرکت ها و بانک های خصوصی تشکیل پرسونل محافظتی که متکفل اعضای فامیل شان مـی¬باشد از وظـایف سبکدوش و به بیکاری ومشـکلات اقتصادی دچـــار می¬گردند.
محافظت ¬عامه: پروژه های غیر دولتی در کشور از کدام نوع پروژه ها شکل می¬گیرند؟
تابش: پـروژه های غیردولتی درسطح کشور از شرکت های لوژستیکی، ترانسپورتی، پوهنتون ها، شفاخانه ها، هوتل ها و بانک هـای خــصوصی تشکیل می¬گرد.
محافظت¬ عامه: دست¬آورد های این ریاست را از دید امنیتی در سال روان چگونه ارزیابی می-کنید؟
تابش: دست¬آوردهای این¬ریاست درطول سال جاری به فــضل خـــداونـــد(ج) تااکنون تماماً بانک های خصوصی که مسوولیت تأمین امنیت آن بدوش این¬ریاست بوده تماماً پروسه بانکداری انـتـقـال پـــول فـیـزیکی شان به وجه احسن صورت گرفته برعلاوه سقوط ولایت کندوز، حملات انتحاری دشمن بالای نماینده گی های نوی کابل بانک مـقـم ولایات پکتیا وهلمند وسایر تهدیدات، بانک ها هیچ نوع خسارات وتلفات پول فزیکی را ندیده وهم چنان طی سال جاری از اثر سعی وتــلاش پــرسونل محافظتی این ریاست تماماً شرکت¬های خصوصی که درحیطه¬ی تشکیل این ریاست قرارداد امنیتی دارد الحمدلله هیچ نـوع خسارات وتلـفـات نـدارد.
محافظت¬ عامه: هماهنگی شما در رابطه به تأمین امنیت این پروژه ¬ها با سایر ارگان¬ های امنیتی چگونه است؟
تابش: در راسـتای وظـایف محوله تماماً قطعات وجزوتام¬ های مربوطه¬ ی این ریاست که مسوولیت تأمین امنیت شرکت ها وبانک های خصوصی را به عهده دارد باتماماً نیـروهای امنـیتی محل وسایر ارگان¬ها صد فیصد هماهنگی کامل دارند.
محافظت¬ عامه: از دست¬آوردهای اخیر این ریاست معلومات دهید؟
تابش: یکی از دست¬آوردهای عمده و اساسی این ریاست این بود که در سراسر کشور به اساس سعی وتلاش پرسونل مـــحافـــظــتی بانک ها وشرکت های خصوصی بطور نورمال امورات بانکداری و امورات شرکت های خود را به پیش میبرند درصورت بروز مشکلات و چالش ها همزمان به اسرع وقت درحـصه¬ی د فع آن اقدام به¬عمل آمده ومی¬آید.
محافظت¬ عامه: به¬عنوان پرسشِ اخیر پیام تان به مردم مشتریان و آنعده شرکت ها و پروژه هاییکه تا به حال با معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی قرار داد امنیتی نه بسته اند چیست؟
تابش: ازاینکه مـعـینیت محافظت عامه درچوکات وزارت امـورداخله یک تصدی امنیتی بوده وبه پروژه های مختلف، شرکت ها و بانک ها خدمات امنیتی راعرضه می¬دارد. بنابرین پیام مایان برای هموطنان عزیز اینست که بمنظور تأمین امنیت مطمین وهرچه بهتر پروسه های کاری شان به معینیت محافظت¬عامه مراجعه وعقــد قرارداد امنیتی نمایند تا از یک سو پروسه کاریشان تأمین امنیت مطمین گردد واز جانب دیگر بودجه دولت و معیـنیت محافظت¬عـامه بـالارفتـه تا د رآیـنـده خـدمات ارزنده وبهـتـر برای همشـهـریان عزیـزانجام دهند.