مصاحبه با رییس محافظت پروژه های دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

پی¬روِ گفتگوهای پیشینِ خویش با مسوولین معینیت محافظت ¬عامه و تصدی¬ امنیتی وزارت امور داخله، این¬بار؛ گفتگوِ ویژه¬ یی داریم با آقای مل پاسوال جوره بیک مرادی رییسِ محافظت پروژه¬ های دولتی این معینیت که توجه شما را به¬خوانش آن معطوف می¬داریم:
محافظت¬ عامه: لطف نموده از چگونه گی پرسونل وتشکیلات تان در مرکز و ولایات حرف بزنید؟
مرادی: ریاست محا فظت پروژه های دولتی در چوکات معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله با داشتن 24 قطعات و جزوتام های بزرگ و کوچک در مرکز و ولایات و با کمیت (440) نفر افسر, (752) نفر ساتنمن و (4498) نفر ساتونکی طبق لایحه وظایف پروژه های که مربوط این ریاست می¬شود را تامین امنیت می¬نماید .
محافظت ¬عامه: عرضه¬ ی خدمات امنیتی تان را مبنی بر تأمین امنیت این پروژه ها، چگونه به بررسی می¬گیرید؟
مرادی: طبق پلان¬های منظور شده مقام محترم طور دوامدار هیئت مختلط از تمام ارگان¬های ذیربط از قطعات و جزوتام ها در مرکزو ولایات بازدید و برسی می¬نمایند که یکی از اولویت های مهم رضایت مندی جانب مشتری از عرضه خدمات امنیتی می¬باشد.
محافظت¬ عامه: تشدید تهدیدات امنیتی در کشور بر روند امنیت این پروژه ها چی تاثیرات گذاشته است؟
مرادی: در این اواخر مشکلات و چالش های امنیتی افزایش یافته است و تشدید بحران امنیتی در کشور بر روند امنیت پروژه های عام المنفعه دولتی تأثیر گذار می¬باشد اما نیروهای این ریاست با عزم و اراده¬ی قوی، بخاطر حفظ ارزش¬های اسلامی، نوامیس ملی، تمامیت ارضی و تأمین امنیت بهتر پروژه¬ها از هیچ گونه سعی، کوشش و فداکاری دریغ نمی ورزند.
محافظت¬ عامه: پروژه¬های دولتی در کشور از کدام نوع پروژه شکل می¬گیرد؟
مرادی: پروژه¬های که مسوولیت تأمین امنیت آن بدوش این ریاست می¬باشد پروژه ¬های عام المنفعه دولتی از قبیل (معادن، ذخایر نفتی، چاه های گازدار، بندهای برق و آبگردان، سرک های حلقوی، بانک¬ ها و موسسات دولتی وغیره) می¬باشد.
محافظت¬ عامه: دست¬آوردهای این ریاست را از دید امنیتی در سال روان چگونه می نگرید؟
مرادی: لایحه وظایف این ریاست عرضه خدمات امنیتی و تأمین امینت بهتر و مطمیین بخاطر عملی شدن تمام پروژه های عام المنفعه دولتی میباشد که دست آورد های ریاست محافظت پروژه های دولتی عملی شدن این پروژه ها، رضایت جانب مشتری و تأمین امنیت تمام ساحات که پروژه در آن موقعیت دارد می¬باشد .
محافظت¬ عامه: تأثیرات روند امنیتی این پروژه ها بر امور اشتغال زایی افراد و منافع کشور را چگونه به بحث می¬گیرید ؟
مرادی: طوریکه معلوم و هویداست شروع شدن پروژه های و زیربناهای عام المنفعه دولتی تاثیر به سزایی در روند اشتغال زایی دارد یعنی پرسونل امنیتی آن از همان ساحه یی که پروژه در آن موقعیت دارد استخدام میشود و هم چنان معینیت محافظت عامه در قبال تامین امنیت پروژه ها طبق طرزالعمل تصدی و عقد قرار داد با جانب مشتری وجوه نقدی اخذ مینماید که این عمل باعث منافع کشور میباشد.
محافظت¬ عامه: پلان و تدابیر شما جهت تأمین هرچه بهتر امنیت پروژه¬ها در سال آینده چیست؟
مرادی: این ریاست بخاطر تأمین امنیت بهتر پروژه ها اقدامات ذیل را در نظر دارد :
• استخدام پرسونل مسلکی؛
• طبق سهمیه که از طرف مدیریت ع تعلیم و تربیه در نظر گرفته شده است اعزام سربازانِ تعلیمات نادیده به مراکز تربیوی و یا اعزام تیم سیار به ساحات؛
• اکمال سلاح های تقیله و وسایط زرهی؛
• تقویت نمودن استحکامات و پوسته های امنیتی.
محافظت¬ عامه: پیام تان به عنوان رییس محافظت پروژه های دولتی به مردم و سرمایه گذاران چیست؟
مرادی: پیام من به مردم و ملت غیور، متدین و شهید پرور کشور این است که به نماینده گی از تمام پرسونل امنیتی تعهد می¬سپاریم که بخاطر عملی شدن پروژه ها که منافع ملت و کشور را در برمی¬گیرد از هیچ گونه سعی و کوشش و فداکاری در یغ نمی ورزیم و هم چنان در تأمین امنیت بهتر و مطمین پروژه ها در ساحه مربوطه همکاری مردم محل مهم و ضروری می¬باشد و همچنان پیشنهاد من به سرمایه گذاران و تاجران کشور این است که باسرمایه گذاری در داخل کشور می¬توانند سبب اشتغال زایی مردم و منافع اقتصادی به کشور شوند و هم چنان معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی عرضه کننده خدمات امنیتی بهتر و مطمین برای تمام سرمایه گزاران و تاجرین کشور می¬باشد.