مصاحبه با رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی

ریاست محافظت پروژه¬ های بین ¬المللی معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی در هرگونه شرایط آماده¬ی خدمت¬گذاری به ملت بوده و در این راستا از هیچ نوع مساعی دریغ نه¬ خواهد کرد.
این مطلب¬را مل¬ پاسوال الحاج صوفی محمد شریف مجاهد رییس محافظت پروژه¬ های بین¬ المللی معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی وزارت امور داخله، بیان¬داشته افزود:
ریاست محافظت پروژه¬ های بین ¬المللی معینیت محافظت¬ عامه وتصدی ¬امنیتی وزارت امور داخله در زود ترین فرصت توانسته است که باعرضه خدمات امنیتی بهتر رضایت مشتریان را به ¬دست آورد.
ایشان اضافه داشت که ریاست محافظت پروژه¬ های بین¬ المللی در بخش¬ های مربوطه طبق رضایت مشتریان کارهای مثبتِ را انجام¬ داده و به ¬دست¬آوردهای بزرگِ نیز نایل آمده¬ است و از جمله می¬توان گفت که: یکی از کمپنی¬ های خارجی که وظیفه اعمار بند برق ولسوالی کجکی ولایت هلمند را به¬دوش داشت که با معینیت محافظت عامه در بخش¬ های امنیتی عقد قرارداد نموده بود بعد از فسخ قرارداد آن سه ماه پول بدل اعاشه پرسونل را از ریاست مالی به طوری پیش پرداخت اخذ گردیده توسط هیت مختلط تمامی نیازمندی های سه ماه شان خریداری و از طریق طیاره اکمالات گردیدند. آقای مجاهد همچنان گفت:
نظر به وضعیت امنیتی کشور رژیم امنیتی کمپنی ها روزانه مشاهده گردیده و تغییرات لازم مطابق شرایط آماده میشود، تمام سلاح های قطعات و مفرزه های تحت اثر توسط ریاست محافظت پروژه های بین المللی و یک نفر نماینده آمریت محترم تخنیک به طوری همه جانبه بررسی میشود، با فساد اداری مبارزه جدی صورت گرفته و با متخلفین برخورد قانونی صورت گرفته است.
آقای مجاهد در بخشی دیگری از صحبت هایش اضافه کرد: برای آمریت دفتر و پلان و اوپراسیون این ریاست هدایت داده شده است تا تمام کمپنی هاییکه در ولایات و یا مرکز قرار دارد روی خریطه تثبیت با نقطه نیرنگی و شماره تماس آنها درج آمریت اوپراسیون شود که تا حال هفتاد فیصد کارشان تکمیل گردیده است. وی به ادامه گفت:
برای پرسونل ریاست محافظت پروژه های بین المللی به مدت یک ماه درس های عقیدتی داده شده که به معنویات شان تأثیرات مثبت گذاشته است؛ با همه قوماندانی های قطعات و مفرزه های تحت اثر به خاطر مشکلات و چالش ها هر ماه جلسه های مشورتی دایر گردیده و رهنمودهای لازم مطابق شرایط کشور برایشان داده میشود.
آقای مجاهد در اخیر اضافه داشت: ریاست محافظت پروژه ¬های بین¬ المللی معینیت محافظت-عامه وتصدی¬ امنیتی در هرگونه شرایط آماده¬ی خدمت¬گذاری به ملت بوده و در این راستا از هیچ نوع مساعی دریغ نه¬خواهد کرد.