خبرنگارِ اعزامی ما به ولایت بلخ، گفتگوی ویژه ای را با محترم لوی پاسوال بابه جان قوماندان عمومی زونِ ساحوی 707 پامیر در پیوند به چگونگی همآهنگی و فعالیتِ قطعات و جزوتام های مدیریت های عمومی محافظت عامه ی ولایات پنج گانه در زون شمال کشور، انجام داده که توجه شما را به خوانش آن معطوف می داریم

محافظت¬ عامه: لطف ¬نموده وظایف ومسوولیت¬های عمده ¬ی قوماندانی عمومی زون 707 پامیر را مختصراً تشریح نمایید؟
بابه جان: ساحه ¬ی مسوولیت قوماندانی عمومی زون سا حوی 707 پامیر در ساحات ولایات پنج¬گانه شمال بوده که شامل ولایات: بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب که متشکل از 50 ولسوالی می¬باشد و همچنان تأمین امنیت دو بندر تجارتی (حیرتان وآقینه) را نیز احتوا نموده و یک میدان هوایی بین ¬المللی مولانا جلال¬الدین محمد بلخی، خط آهن بندر حیرتان و بندر آقینه که شمال کشور را به کشورهای آسیای میانه نیز وصل می¬ نماید، به¬ عهده¬ دارد و قابل یادآوریست که قوماندانی زون ساحوی 707 پامیر یک ارگان هماهنگ کننده میان نیروهای پولیس و نیروهای کشفی، استخباراتی و دفاعی کشور می¬ باشد.
محافظت ¬عامه: در مورد چگونگی قطعات و نحوه¬ای فعالیت پرسُنل معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی در ساحاتِ تحت مسوولیت شما، لطف نموده صحبت نمایید؟
بابه¬ جان: قطعات محافظت¬ عامه در زون شمال کشور فعالیت ¬داشته که مطابق طرزالعمل معینیت محترم محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی برعلاوه ی تأمین امنیت تمامی موسسات خصوصی و بین¬ المللی، بانک¬ها و تأسیسات عام¬ المنفعه چون: قطعه محافظتی آمو دریا در ولایت سرپل، قطعه محافظتی بند المار در ولایت فاریاب، قطعه پایپ لاین گاز که از ساحه ولسوالی چمتال ولایت بلخ الی ساحه¬ ی گوگردک ولایت جوزجان، قطعه محافظتی خط آهن و قطعه محافظتی تولی بدرقه قطارها را شامل می¬باشد، تأمین امنیت می¬کنند.
محافظت ¬عامه: هماهنگی قطعات معینیت محافظت¬عامه و تصدی ¬امنیتی با قوماندانی محترم زون 707 پامیر در شمال کشور، چگونه ¬است؟
بابه ¬جان: هماهنگی قطعات و جزوتام¬های محافظت ¬عامه که در ساحه¬ ی مسوولیت قوماندانی عمومی زون ساحوی 707 پامیر ایفای وظیفه می ¬نمایند بسیار خوب بوده و همواره تحت مواظبت و مراقبت این قوماندانی قرار دارند.
محافظت ¬عامه: قطعات معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی در ولایت بلخ به¬ جز از حفاظت و نگهبانی از دارایی¬های ¬عامه در ساحه¬ ی محاربه حضور دارند یا خیر؟
بابه¬ جان: بلی، قطعه پایپ لاین¬ گاز محافظت ¬عامه که در ساحه ولسوالی چمتال ولایت بلخ ایفای وظیفه می¬ نمایند، در تهدیداتِ بلند مخالفین قرار داشته و همواره با دشمنان صلح و امنیت مردم افغانستان در محاربه می¬باشند.
محافظت¬ عامه: از توانایی¬ هایی آموزش¬های مسلکی پرسُنل معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی در زون شمال کشور، حرف بزنید؟
بابه¬ جان: تعلیم و تربیه پرسُنل محافظت¬ عامه توسط آمریت تعلیم و تربیه مدیریت محافظت¬ عامه زون پیشبرده شده و تا کنون چهار دوره از این¬ نیروها آموزش¬های نظامی و مسلکی را فراگرفته ¬اند و تمامی منسوبین آنان قبل از توظیف¬ شدن دروظایف شاملِ تعلیمات می ¬گردند که تعلیمات نظامی از جمله انداختِ سلاح را در مرکز تعلیمات ساتنمنان مقیم ولایت بلخ به طور عملی انجام می¬دهند.
محافظت¬ عامه: گراف تهدیداتِ¬ امنیتی بالای قطعات معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی در شمال کشور در کدام حد بوده می¬توانند؟
بابه¬ جان: قطعات محافظت¬ عامه که در ساحات پایپ لاین گاز ولسوالی چمتال ولایت بلخ، قطعه محافظتی بند المار ولایت فاریاب و قطعه محافظتی آمودریای ولایت سرپل مورد تهدیدات بلند امنیتی قرار داشته و تا کنون چندین ¬بار حملات تهاجمی مخالفین بالای آنان صورت گرفته، اما نیروهای محافظت ¬عامه شجاعانه این¬ حملات را دفع نموده¬ اند.
محافظت ¬عامه: شما به عنوان قوماندان عمومی زون ساحوی 707 پامیر در شمال کشور، گاهی قطعات و جزوتام¬ها و وضعیت معیشتی پرسُنل محافظت¬ عامه را از نزدیک کنترول کرده ¬اید؟
بابه ¬جان: بلی، به صورت دوامدار از وضعیت اوپراتیفی قطعات و جزوتام¬های محافظت ¬عامه در ساحات مختلف شمال مواظبت نموده و از وضعیت معیشتی پرسُنل محافظت¬ عامه نیز از سوی رهبری این قوماندانی کنترول صورت گرفته و چالش¬ها و مشکلات آنان به وقت و زمان از طریق قوماندانی زون به مراجع ذیصلاح انتقال گردیده ¬است.
محافظت ¬عامه: در صورت ضرورت، اکمالات قطعات معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی از طریق قوماندانی زون 707 پامیر امکان خواهد داشت؟
بابه¬ جان: بلی، البته که قوماندانی عمومی زون ساحوی 707پامیر منحیث هماهنگ¬ کننده در صورت بوجود آمدنِ حالات خاص آماده¬ گی ¬اکمال قطعات و جزوتام¬های معینیت محافظت¬ عامه و تصدی ¬امنیتی را خواهد داشت.
محافظت ¬عامه: خواست شما از نیروهای ¬امنیتی به خصوص محافظین معینیت محافظت¬ عامه و تصدی¬ امنیتی چیست؟
بابه ¬جان: من منحیث کسی که از وضعیت اوپراتیفی و مشکلات محیطی ولایات پنجگانه شمال آگاهی کامل دارم از نیروهای محافظت ¬عامه می¬خواهم که در قسمت تقرر افراد شایسته، مسلکی و قابل اعتماد در بخش-های مختلف محافطت¬ عامه توجه نمایند و افراد قانون شکن، بدنام و خود سر را در قطعات جذب نکنند که باعث بد نام شدن پرسُنل شجاع معینیت محافظت ¬عامه گردد.
محافظت ¬عامه: به عنوان آخرین پرسش، پیام تان بعنوان فرمانده پولیس حوزه¬ ی شمال کشور به مردم چیست؟
بابه¬ جان: پیام من به مردم صلح دوست افغانستان به¬ ویژه شهروندان شمال کشور این است که با نیروهای -امنیتی شان بیشتر از پیش همکاری¬های همه¬ جانبه نمایند تا با کمک آنان از فعالیت¬های هراس ¬افگنانه¬ای دشمنان صلح و امنیت مردم افغانستان جلوگیری¬ گردد، همچنان پیام من به نیروهای¬امنیتی و دفاعی کشور این ¬است که خدمت گزاران واقعی مردم رنج دیده¬ای کشور شان باشند و با پاکی و صداقت اعتماد، باورمندی مردم را نسبت به خود بدست بیاورند و از هرگونه تبعیض قومی، نژادی و مذهبی اجتناب ورزیده بخاطر تأمین امنیت کشور دلسوزانه تلاش نمایند.