مصاحبه با رییس محافظت و بدرقه ی قطارهای ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه

به¬ اثرِ سعی و تلاشِ محافظینِ تصدی ملی محافظتِ¬ عامه کاروان¬ های¬ اکمالاتی به ¬گونه¬ ی مصوون و عالی تأمینِ¬ امنیت می¬گردند.
امنیتِ و بدرقه¬ ی قطارهای اکمالاتی سکتورِخصوصی و نیروهای بین¬ المللی (محموله¬ های ملی وبین ¬المللی) درمسیرِشاهراه¬ های کشور از مهم¬ترین وظایفِ ریاست عمومی تصدی ملی محافطت¬ عامه به¬ شمار می¬رود. نیروهای این ریاست با توجه به¬ اهمیت راه ¬ها چون¬که عصرِ حاضر، عصرِ ارتباطات است؛ دنیایِ تلاشِ¬انس انی¬است که می‌کوشد بر زمان و مکان غلبه کند و نیز با درکِ اهمیت این¬که در اصطلاح اقتصادی، راه وسیله¬ ی جابجایی ثروت به ¬شمار می‌رود یعنی محموله¬ های نظامی، تجارتی، زراعتی و صنعتی را از طریق راه، از مبدا به مقصد (محلِ¬مصرف) می¬برند و جا بجایی آن ازطریق راه انجام¬پذیر است. بنابراین نا امن بودن راه فقدان و نارسا بودن آن باعث اختلال در امور فوق می‌شود، كه از دیدگاه اقتصادی یك شكست محسوب می‌گردد.
تصدی ملی محافظت ¬ عامه به ¬منظور تأمینِ امنیت کاروان¬های اکمالاتی با پلان¬گذاری دقیق و سوق اداره¬ی سالم، شب و روز تلاش¬ های خسته¬گی ناپذیر انجام¬داده و در این راستا در آینده نیز با مورالِ¬عالی و انگیزه¬ی ملی از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید وهمچنان همواره در تلاش اند تا محموله های ملی وبین المللی به وقت و زمان به مقصدگاه برسد تا در رشد اقتصاد و زمینه¬ ی خودکفایی کشور ممد واقع گردد.
مسوولینِ¬ ریاست محافظت وبدرقه¬ی قطارهای تصدی ملی محافظت عامه به¬صورت عموم دست¬آوردهای این ریاست را قناعت بخش عنوان نموده می¬افزایند که در شش ماه اول سال جاری تعدادِ زیادی از محموله¬ ها به طور مصوون به¬نقاط مختلفِ کشور انتقال و بدرقه گردیده-است. همکارِ ما شریف مسعود همین موضوعات را با مل ¬پاسوال محمد محفوظ ولی¬زاده رییسِ این ریاست، به¬ بحث گرفت و از وی پرسیده¬ است
شما به ¬عنوان رییس محافظت وبدرقه¬ ی قطارهای تصدی ملی محافظت عامه ¬ از وضعیت کلی قطعات این ریاست در سراسر کشور، مختصراً معلومات دهید؟
ولی¬زاده: ریاست محافظت و بدرقه¬ ی قطارها در مجموع تعدادِ هشت قطعه در ولایات: میدان وردک، غزنی، کندهار، هلمند، هرات، پکتیا، جلال ¬آباد و بلخ مصروفِ¬ انجام¬ِ وظایف¬ شان می¬باشند که تمامی قطعات دارای قرارگاه¬ های معیاری، مسجد، طعام ¬خانه، درس¬خانه، میادینِ¬ تعلیم، پارک¬ وسایط، دیپوها، شعبات اجرائیوی و استحکامات¬ بوده ومطابق پلان منظور شده¬ی مقامِ محترمِ ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه وسایط ومحموله¬ های شرکت¬ های طرفِ قرارداد را انتقال و بدرقه می¬نمایند.
مسعود: لطف نموده بگویید که به کدام ولایات بیشتر انتقالات دارید؟
ولی¬زاده: پرسُنلِ تحتِ¬اثرِ این ریاست در سراسرِ کشور مثلاً شاهراه نمبر یک از کابل الی هرات، شاهراهِ شرق ازکابل الی تورخم، شاهراهِ جنوب از کابل الی خوست و شاهراهِ شمال از کابل الی حیرتان مسوولیت انتقال و بدرقه¬ ی قطارهای قوای حمایتِ ¬قاطع را به¬ عهده ¬دارند و محموله ¬های شانرا انتقال می¬نمایند.
مسعود: دست¬آوردهای این¬ریاست را در سال گذشته و حال چگونه ارزیابی می¬کنید؟
ولی¬زاده: درسالِ گذشته با وصف موجودیت روز افزونِ تهدیداتِ در مسیرشاهراه ¬ها و مراکز ولایات، دست¬آوردهای خوبی¬داشته، بگونه¬ای مثال ازفساد جلوگیری گردیده با ایجاد هماهنگی کامل با سایر قطعات مستقر در مسیرِ شاهراه¬ها سطحی تلفات وضایعات کاهش چشمگیری¬داشته از وضعیتِ اعاشه پرسُنل توسط رهبری این ریاست طور دوامدار کنترول صورت¬گرفته از انتقال وسایط غیرِ پلانی جلوگیری ¬به¬ عمل آمده، معاشات و سایر امتیازات پرسُنل به وقت و زمان معین تادیه¬ گردیده از خانواده¬ های شهدا وقتاً فوقتاً مراقبت صورت¬گرفته و درصورت ضرورت کمک¬های لازم نیز به¬ آنها انجام ¬یافته، از وضعیت مجروحین بازدید و کنترول صورت گرفته و مطابق به اصولِ¬ تصدی مساعدتِ¬لازم به¬ عمل¬ آمده وآنعده از پرسُنلِ که در اجرای وظایف ازخود شایسته¬ گی نشان¬ داده ¬اند موردِ مکافات و آنعده که در اجرای وظایف غفلت نموده¬ اند موردِ مجازات قرارگرفته و درصورت لزوم از بست نیز منفک گردیده¬ اند به¬ صورت عموم دست¬آوردهای این ریاست قناعت¬ بخش¬ بوده که درمجموع در شش¬ ماهِ¬ اولِ سال¬ جاری تعدادِ 4218 عراده محموله به طورمصوون به¬ نقاط مختلف کشور انتقال و بدرقه گردیده¬است.
مسعود: در موردِ فراگیری تعلیمات پرسُنل¬ تان لطف نموده معلومات دهید؟
ولی¬زاده: در سال¬جاری وضعیت تعلیم وتربیه درقطعات تحتِ¬ اثر بهبود یافته و تمامی پرسُنل باید از تعلیم وتربیه برخوردارگردند. طور مثال قطعاتیکه در همجواری مرکز قرار دارند مطابق به سهمیه معینه که از طرف مدیریت محترم عمومی تعلیم وتربیه مشخص می¬گردد پرسُنل شانرا جهت فراگیری تعلیمات مسلکی به مرکزِ تعلیمی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه اعزام می¬دارند و آنعده از قطعات مربوطه که از مرکز دور بوده و امکان اعزام پرسُنل به مرکز را ندارند در داخل قطعات کورس¬ های آموزشی تدویر گردیده و از طرفِ مقام محترم ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه استادان به قطعات در ولایات اعزام می¬گردد تا هیچ کسی بدون فراگیری تعلیمات مسلکی به وظایف توظیف نگردیده و بعد از فراگیری کورس، سند فراغت برایشان تفویض می¬گردد و از جانب دیگر یکتعداد از افسران و ساتنمنان در کورس¬ های کوتاه مدت و دراز مدت به مراکز تعلیمی مهمِ کشور جهت بلند بردن سطح آگاهی مسلکی اعزام می¬گردند و درطول مدتی که تابعِ کورس می¬باشند تمامی امتیازات¬شان از طرف تصدی ملی محافظت عامه پرداخت می¬گردد .
مسعود: در مورد چگونگی تأمین امنیتِ کاروان¬های¬ اکمالاتی توضیحاتِ تان چگونه ¬است؟
ولی¬زاده: تأمینِ¬ امنیتِ¬ کاروان¬ه ای¬اکمالاتی در اولیت وظایف ¬ما قرارداشته وتمامی سعی وتلاش ما بخاطر آن است که بتوانیم وسایط شرکت¬ های طرفِ قرارداد را به ¬طور مصوون به¬ مقاصد نهایی¬آن انتقال نمایم که خوشبختانه با وصف تمامی چالش¬هایکه در برابر ما قرار دارد باز هم توانسته¬ایم به¬ کمک خداوند بزرگ قطارهای طرفِ قرارداد را در هرنوع شرایطِ امنیتی و جوی به ¬مقصد برسانیم که در این راستا ازخودگذری و شجاعت پرسُنلِ موظف، برازنده بوده که با قبول همه سختی ¬ها و مشکلات کمرِ همت بسته و به ¬دشمن اجازه نمی¬دهند تا وسایط را موردِ حریق و یا چوروچپاول قرار دهند و هر زمانیکه دشمن در برابرشان قدمِ علم¬کرده با سرسپرده¬گی و متانت به دشمن چنان ضرباتی وارد کرده¬اند که به دشمن غیرِ قابلِ¬جبران-بوده و تا مدت¬ها آنرا به ¬خاطرخواهند داشت
مسعود: در رابطه به ¬عوایدِ به¬ دست آمده از انتقال محموله¬ ها نسبت به¬ گذشته کمی معلومات دهید؟
ولی¬زاده: عوایدِ بدست¬آمده در سالِ¬جاری نسبت به¬ سال¬های قبل بسیار خوب¬بوده وسعی و تلاش ما بخاطر اینست تا بتوانیم سطح عواید تصدی¬ امنیتی را بازهم بالا برده و در نتیحه بتوانیم جوانان بیشتری را بکارگماشته و در بازسازی کشور عزیز خود نقش¬داشته باشیم و این برای ما مایه افتخار است.
مسعود: وضعیت امنیتی کشور بر کاروان¬ه ای¬اکمالاتی تجار ملی چه تأثیراتِ گذاشته¬ است؟
ولی¬زاده: این واضح¬است که وضعیتِ¬ اقتصادی هر کشوری وابسته به ¬شرایط¬ِ امنیتی همان کشور می¬باشد زیرا هر اندازه وضعیتِ ¬امنیتی در یک کشور بهبود یابد تجارِ ملی متشبیثین خصوصی با اعتماد بیشتر می¬توانند سرمایه¬ های ¬شانرا در گردش انداخته و با خاطر آرام مصروف کار و تجارت¬شان باشند. به همین ترتیب در مسیر شاهراه¬ ها نیز هرقدر وضعیتِ¬ امنیتی خوب¬باشد تجارِ ملی به ¬فرستادن اموال¬شان از طریق وسایط نقلیه ¬یی زمینی مبادرت می¬ورزند زیرا قیمتِ کرایه انتقالِ¬ اموال از طریق زمین به¬ مراتب کمتر از هوا بوده و به ¬نفع تجارِ تمام می¬گردد.
اما اگر وضعیت در شاهراه متشنج و نا امن باشد تجارِ ملی نیز از ارسال اموال شان خود داری می¬نمایند زیرا خطر نابودی اموال¬ شان متصور می¬باشد.
در نتیجه انتقالِ اموال یاکالاهای تجار از طریق زمین بسته¬ گی به ¬شرایط و وضعیت امنیتی شاهراه دارد که در آن تجار اموال¬ اش را انتقال می¬نماید و در شرایط فعلی هرچند دشمن کوششِ نهایی ¬اش را به¬ خرج¬داده تا بتواند شاهراه ¬های کشور را مسدود و یا آنقدر نا امن سازند که دیگر امکان انتقالِ¬ کالاهای¬تجارِ ملی وجود نداشته ¬باشد و درنهایت باعثِ¬ محاصره¬ی اقتصادی کشور گردد اما طوریکه ثابت گردیده فرزندان صدیق این وطن به¬ قیمتِ ¬خون خود از هر وجب این سرزمین دفاع نموده و به دشمن اجازه نداده تا به اهداف شوم وخاینانه¬ شان برسند
مسعود: پلان و نحوه¬ی اجراآت کاری شما در سال بعدی از چی قرار است؟
ولی¬زاده: رهبری ریاست محافظت وبدرقه¬ ی قطارهای ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه همیشه درصدد آن است که چگونه پلانی را ترتیب نمایند که هم مطابق به شرایط و اوضاع امنیتی کشور بوده و هم باعثِ¬ارتقای عوایدِ تصدی ¬امنیتی ¬گردد و ما توقع آنرا داریم تا در سال آینده با تأمینِ ¬امنیتِ بهترِ شاهراه سبب افزایش انتقالات¬ گردیده و با تأمین بهتر امنیتِ -قطارها شرکت¬ های بیشتری را به ¬عقد قرارداد با تصدی ¬امنیتی تشویق و ترغیب نموده دَین خود را در آبادانی و بازسازی کشور ادا نموده باشیم.
مسعود: در اخیر پیام تان به¬ عنوان رییسِ محافظت وبدرقه ی قطارهای ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، به تجار؛ سکتور خصوصی و صاحبان محموله¬ های اکمالاتی و مردم چیست؟
ولی¬زاده: پیامِ ¬ما به ¬تجار محترم این¬ است که اگر می¬خواهند درکشور امنیت تأمین¬گردد، اموال-شان بدون خطر به ¬مقصد برسد و از خود سری¬ ها و بی¬بندوباری¬ها جلوگیری صورت¬گیرد با ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه قرارداد عقد نمایند و پیامِ¬ ما به ¬مردمِ ¬شریف ونجیب افغانستان این¬ است تا با ما کمک نموده اجازه ندهند تا دشمن بازهم در مناطق ¬شان جابجا و از آن برضدِ فرزندانِ¬ خودشان استفاده ¬نموده وباعث شهادت فرزندانِ¬شان و تخریب منازل باغ¬ ها و مزارعِ¬شا ن¬گردند .