محافظین تصدی ملی محافظت عامه با آمادگی بیشتر تأسیسات ملی، بین المللی و پروژه های زیربنایی بزرگ کشور را تأمین امنیت میکنند.