روند توزیع یونفورم جدید تصدی ملی محافظت عامه آغاز شد!