رئیس اجرائیه پروژه تاپی و سایر مسئولین برای تامین امنیت پروژه تاپی با نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی استخبارات نشست مشترکی برگزار کردند.