د عامه ساتنې ملي تصدي له روزنیز مرکز قوماندانۍ څخه ۲۱۶ تنه ساتونکو فراغت غونډه