تأمین امنیت تأسیسات خط آهن حیرتان - مزارشریف

خط آهن حیرتان - مزارشریف از طریق خط آهن ازبیکستان، افغانستان را با آسیای میانه وصل نموده و در بخش انتقال مواد تجارتی از راه‌های اساسی ترانزیتی به شمار میرود.

امنیت این خط آهن را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده اند.