تعهد ما،بخاطرتامین امینت مطمئن میباشد!

محافظین مسلکی و برجسته معینیت تصدی ملی محافظت عامه بخاطر امور کاری یک پروژه دولتی (پروژه مسکونی نیله باغ) امنیت مطمئن تامین نموده اند که کاری بازسازی آن توسط یک شرکت چینایی به سرعت دوام دارد.
قابل یاد آوری است که در این پروژه در 56 بلاک 1400 اپارتمان ساخته میشود که امور کاری آن تحت نظر مستقیم وزارت محترم شهرسازی و مسکن در مدت سه سال به اتمام میرسد.