امنیت مطمئن و محیط آرام بانکی!

بانک ملی افغان در مرکز و ولایات به هموطنان ما خدمات بانکی ارائه نموده که امور امنیتی آن به عهده محافظین مسکلی و شجاع معینیت تصدی ملی محافظت عامه میباشد. این محافظین اطمینان میدهند که از سرمایه های ملی، سکتور خصوصی و پروژه های بین المللی به گونه مطمئن محافظت مینمایند.