امنیت دفتر مرکزی شرکت مخابراتی MTN در کابل توسط محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است

محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه علاوه بر امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی و نهاد های ملی، امنیت سکتور خصوصی را نیز به ګونه مطمین تامین نموده است