ما آماده هستیم!

امور امنیتی قطعات و مفرزه های ریاست پروژه های دولتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه به شکل نورمال جریان دارد
ریاست پروژه های دولتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه یکی از ریاست های مهم به شمار رفته که توانسته پروژه های مختلف، تاسیسات، معادن و زیربنا ها را به شکل بهتر تامین امنیت و محافظت نمایند.
این در حالی است که امنیت پروژه های بزرگ و کوچک در مرکز و ولایات کشور توسط پرسونل این ریاست تامین می شود.