١٠٥ تن از محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه پس از فراگیری آموزش های مسلکی و نظامی از قرارگاه قوماندانی قطعه محافظتی بند دهندره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب فارغ گردیدند.

١٠٥ تن از محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه پس از فراگیری آموزش های مسلکی و نظامی از قرارگاه قوماندانی قطعه محافظتی بند دهندره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب فارغ گردیدند.