صادرات افغانستان به کشور ترکیه از راه خط آهن خواف هرات در فضای امن آغاز شد

تا یک ماه، هر روز یک قطار و بعد از آن هر روز دو قطار ریل رفت و آمد می کند
قابل یادآوری است که تامین امنیت و محافظت راه خط آهن خواف هرات را محافظین مسلکی و شجاع معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین نموده است.