تامین امنیت شفاخانه آریانا در کابل!

شفاخانه طبی آریانا یکی از مراکز صحی در کابل بوده که خدمات صحی را به هموطنان ارائه می کند.
امنیت شفاخانه طبی آریانا توسط محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است.