روند آموزش و مسلکی شدن محافظین تسریع و تقویه خواهد شد.
تازه.

77 تن از محافظین قطعه محافظتی افغان یونایتد بانک معینیت تصدی ملی محافظت عامه پس از فراگیری دروس مسلکی و عقیدتی از قرارگاه این قطعه فارغ گردیدند.