کمپاین بهاری نهال شانی؛

مدیریت حفظ و مراقبت معینیت تصدی ملی محافظت عامه به منظور فرارسیدن فصل بهار کمپاین نهال شانی را شروع نمودند.
در این کمپاین مدیریت حفظ و مراقبت معینیت تصدی ملی محافظت عامه با فرارسیدن فصل بهار و به منظور زیبایی محیط و تازه گی هوا ۳۰۰ نوع نهالی های مختلف النوع را غرص نمودند.
قابل یاد آوری است که مدیریت حفظ و مراقبت معینیت تصدی ملی محافظت عامه در قرار گاه معینیت سالانه کمپاین نهال شانی را به منظور محیط پاک، سرسبز و مستفید شدن زیبایی فصل بهار برگذار مینماید.