قطعه محافظتی مجهز برای تامین امنیت کانال قوش تپه تشکیل شد!

معینیت تصدی ملی محافظت عامه که مسئولیت تامین امنیت بند ها، پروژه‌های ملی، مؤسسات آموزشی، بانک‌ها و مراکز تجاری در کشور را بر عهده دارد، مسئولیت تامین امنیت کانال قوش تیپه نیز به محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه سپرده شد.
تصدی ملی محافظت عامه قطعه محافظتی جدیدی را برای تامین امنیت کانال قوش تپه ایجاد نموده و آنان را به تمامی تجهیزات و وسایل نظامی لازم مجهز کرده است.
محافظین معینیت تصدی ملی محفاظت عامه تعهد نمودند که به قیمت جان و مال خود از این کانال محافظت مینماید.