تأمین امنیت اداره موبی گروپ در کابل!

اداره موبی ګروپ که در بخش رسانه ای کشور فعالیت می کند، امنیت آن توسط محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه تأمین می شود ، مسؤلین و مراجعین این اداره از برخورد مسلکی محافظین اظهار خوشی می نماید.