امنیت مطمین شرکت محب ادوانس دیزاین !

شرکت محب ادوانس دیزاین که در کابل موقعیت دارد و برای هموطنان ما خدمات ساختمانی ارایه می کنند
امنیت شرکت محب ادوانس دیزاین در کابل مصؤن می باشند مسولیت تآمین امنیت این شرکت را محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه برعهده دارند.