امنیت شرکت مخابراتی MTN تامین است!

شرکت MTN یکی از شرکت های مهم مخابراتی در کشور به حساب می رود، که خدمات مخابراتی را به مشتریان خود در سراسر کشور ارائه می کند. امنیت این شرکت توسط محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است.