امنیت بانک ملی افغان از سوی محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است

محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه همیشه در تلاش بوده که به شکل مسلکی امنیت بانک ها را تامین نماید.
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از سرمایه های ملی در سطح کشور محافظت مینماید