امنیت بند کمال خان تامین است !

بند کمال خان یکی از پروژه های مهم در توسعه زراعتی و سرمایه ملی مردم افغانستان بوده که در ولایت نیمروز موقیعت دارد.
مسؤلیت تأمین امنیت این بند بر عهده محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه ميباشد، محافظین اطمینان میدهند که از قطره قطره آب این بند محافظت مینمایند.
این درحالیست که محافظین تصدی ملی محافظت عامه علاوه بر این بند از دیگر بنادر مهم نیز در کشور محافظت مینمایند.