۸۲ تن محافظین جهت تأمین امنیت به جامعه تقدیم شد.

۸۲تن محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه از قرارگاه قوماندانی محافظت افچین ولایت سرپل پس از فراگیری آموزش های نظامی، مسلکی و عقیدتی سند فراغت بدست آوردند و جهت تامین امنیت تاسیسات عامه تقدیم جامعه گردیدند