تامین امنیت مطمین خط آهن!

امنیت راه خط آهن توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه تاًمین شده است.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه از تاًمین کننده گان مطمین امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی و تجارتی کشور هستند.