٢١٦ تن محافظین از قوماندانی مرکز تربیوي تصدی ملی محافظت عامه فارغ شدند!

به تعداد ٢١٦ تن محافظین پس از سپری نمودن آموزش های نظامی عقیدتی، مسلکی به گونه نظری، عملی و عقیدتی با حضورداشت معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه طی مراسمی از قوماندانی مرکز تربیوی فارغ شدند.در این مراسم مولوی عنایت الله "رشید" معاون عملیاتي تصدی ملی محافظت عامه، قاری سیف الرحمن "منصور" قوماندان مرکز تربیوی، مسؤلين و مجاهدین اشتراک نموده‌ بودند.
معاون عملیاتي تصدی ملی محافظت عامه محافظین را به اطاعت و مسؤلیت پذیری در اجرای وظایف تاکید نموده گفت: «رهبری تصدی ملی محافظت عامه در جهت آموزش و مسلکی بودن محافظین متعهد ميباشد».
همچنان فارغان تعهد سپردند در هر گونه شرایط آماده خدمت و تأمین امنیت از پروژه های دولتی، سکتور خصوصی و پروژه های بین المللی خواهند بود.