قطعه محافظتی عزیزی بانک به طور 24 ساعته، برای هموطنان عزیز ما اطمینان تامین امنیت را میدهند.

محافظین قطعه محافظتی عزیزی بانک در اجرای وظایف ،قراول، تاور و در وقت انتقالات اماده و در اجرای امور یومیه خویش متوجه و متمرکز هستند.
هموطنان هیچ نوع خطر را احساس نکنند.
محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه اطمینان میدهند که در هر نوع شرایط از سرمایه های ملی و خصوصی در کشور شجاعانه محافظت مینمایند.