اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد!

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک ۲ قلم تیل (دیزل و پطرول)برای وسایط مختلف النوع ۱۳ قطعه محافظتی پروژه های ملی و انکشافی ریاست محافظت پروژه های دولتی معینیت محافظت عامه و تصدی ملی از بابت ربع چهارم سال ۱۴۰۲؛را به مبلغ مجموعی (8,363,080.8 هشت ملیون و سه صد و شصت و سه هزار وهشتاد اعشاریه هشت افغانی برای حد اثل و به قیمت مجموعی مبلغ 11,150,774.4 یازده ملیون و یکصد و پنجاه هزار و هفتصد و هفتاد و چهار اعشاریه شش افغانی برای حد اکثر) میباشد به شرکت تجارتی و ساختمانی عرفان حمزه دارنده جواز شماره (82449) که آدرس آن چمن حضوری آمین خان خوستی مارکیټ؛ناحیه 1؛ مرکز کابل؛ کابل بوده اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، معینیت تصدی ملی محافظت عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائیه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.