اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 27 قلم وسایل مخابروی مورد ضرورت ادارات مرکزی و قراردادی های ریاست دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی 1402 را به مبلغ {12,765,500} دوازه میــــــــلیون و هفت صدو شصت و پنج هزارو پنجصد افغانی به شرکت محترم (تخار آریا لمیتد) دارنده جواز شماره (7517-0101) که آدرس آن جاده نادر پشتون مقابل مارکیت صدیق عمر, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، محترم معینیت تصدی ملی محافظت عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.