2801, 2023

اطلاعیه!

ژانویه 28th, 2023|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 60 قلم ادویه

1401, 2023

اطلاعیه

ژانویه 14th, 2023|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 14 قلم عینیات

1401, 2023

اطلاعیه

ژانویه 14th, 2023|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 1 قلم گاز

901, 2023

اعلان داوطلبی

ژانویه 9th, 2023|

{ پروژه تدارک 14  قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیری پوشیدنی  مورد ضرورت قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه بابت سال مالی 1401.} ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت

2712, 2022

اعلان داوطلبی

دسامبر 27th, 2022|

} تهیه و تدارک 54 قلم وسایل برقی و جنراتورهای مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{ ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط

2712, 2022

اعلان داوطلبی

دسامبر 27th, 2022|

} تهیه و تدارک 56 قلم اجناس و سایل رنگمالی و گلکاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{ ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان

2712, 2022

اعلان داوطلبی

دسامبر 27th, 2022|

تهیه و تدارک 36 قلم و سایل؛اجناس و مواد صفا کاری باغبانی؛ وسایل محافظتی بالون ضد حریق  مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{ ریاست عمومی تصدی ملی

2712, 2022

اعلان داوطلبی

دسامبر 27th, 2022|

} تهیه و تدارک 82 قلم اجناس و سایل فلز کاری و نجاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{ ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام