2209, 2022

اعلان داطلبی

سپتامبر 22nd, 2022|

{ 60 قلم ادویه جات و ملزمه طبی مورد نیاز 13 پروژه ملی انکشافی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401} ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می

1809, 2022

اعلان داوطلبی

سپتامبر 18th, 2022|

 { دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت جنراتور قطعات و جزو تامهای ریاست محافظت پروژه های دولتی تصدی ملی محافظت عامه بابت سال 1401 } ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام

1809, 2022

اعلان داوطلبی

سپتامبر 18th, 2022|

{ 35 قلم عینیات قرطاسیوی برای 13 پروژه ملی و انکشافی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال 1401} ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا

1109, 2022

اعلان داوطلبی

سپتامبر 11th, 2022|

{ دو قلم عینیات محروقاتی چوب بلوط و ارچه مورد ضرورت 13 قطعه ریاست محافظت پروژه های دولتی محافظت عامه برای سال 1401 } ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط

1109, 2022

اعلان داوطلبی

سپتامبر 11th, 2022|

{ 11 قلم عینیات مفروشاتی مورد ضرورت 13 قطعه ریاست محاظفت پروژه های دولتی تصدی ملی محافظت عامه سال مالی 1401 } ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می

1109, 2022

اعلان داوطلبی

سپتامبر 11th, 2022|

{1 قلم گاز مایع محروقاتی اشپزخانه و تسخین بخاری مورد ضرورت 13 قطعه ریاست محافظت پروژه های دولتی تصدی ملی محافظت عامه بابت سال 1401} ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد

3107, 2021

اعلان دعوت برای داوطلبی

جولای 31st, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نماینده گی از ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان ( عواید تصدی ملی محافظت عامه) نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه

3107, 2021

اعلان دعوت برای داوطلبی

جولای 31st, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی از ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان ( عواید تصدی ملی محافظت عامه) نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه