3107, 2021

اعلان دعوت برای داوطلبی

جولای 31st, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نماینده گی از ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان ( عواید تصدی ملی محافظت عامه) نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه

3107, 2021

اعلان دعوت برای داوطلبی

جولای 31st, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی از ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان ( عواید تصدی ملی محافظت عامه) نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه

2907, 2021

اعلان دعوت برای داوطلبی

جولای 29th, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک 29 قلم عینیات البسوی مورد

2605, 2021

اعلان دعوت برای داوطلبی

می 26th, 2021|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت قوماندانی محافظ مس

2605, 2021

اعلان دعوت برای داوطلبی

می 26th, 2021|

      نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت قوماندانی محافظ

805, 2021

اطلاعیه

می 8th, 2021|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه یک قلم گاز مایع محروقاتی آشپزخانه

805, 2021

اطلاعیه

می 8th, 2021|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 4 قلم عینیات البسوی مورد ضرورت

2904, 2021

اطلاعیه

آوریل 29th, 2021|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه (اعمار ورکشاپ ترمیم وسایط ) را