ریاست دفتر:

ترتیب پلان کاری تصدی ملی محافظت عامه، تنظیم ملاقات های مقام با مراجعین، تعقیب هدایات روزمره¬ی مقام، ترتیب جلسات رئیس هیئت عامل با روسأ، تکثیر فرامین و احکام مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبات شورای وزرا، تکثیر اوامر و دایرکتیف های وزارت امور داخله و ثبت اوامر مقام تصدی ملی محافظت عامه از مسوولیت های این ریاست می باشد.