ریاست تفتیش:

ارزیابی و نظارت بر فعالیت تمام ریاست ها، قطعات و جزو تام های تصدی ملی محافظت عامه از وظایف و مسوولیت های عمده این ریاست می باشد