مطبوعات: چرا بایومتریک بوجود آمد ؟

برات ­زاده: از آنجایکه شیوه­ های مروج قبلی سیستم ثبت هویت جواب­گوی ضروریات عصرِ فعلی نبود، فلهذا به یک شیوه­ ای جدید ثبت هویت ضرورت افتاد که باید در برگیرنده خصوصیات فیزیالوژیکی افراد می ­بود که براساس این نیاز بشریت، بایومتریک­ کنونی به­ وجود آمد. بایومتریک عبارت از نشان انگشت، تصویرِصورت، نشانِ کفِ دست و پا، صدا و غیره خصوصیات افراد می ­باشد و این سیستم ثبت خصوصیات توانسته بدیلِ مناسب تثبیت هویت­ باشد و می توان گفت که روندِ  بایومتریک در سال 1387 هجری- خورشیدی به همکاری جامعه­ ی جهانی در افغانستان ایجاد گردید.

مطبوعات:  هدف از ایجاد بایومتریک در معینیت محافظت­ عامه چیست ؟

برات­ زاده: آمریت بایومتریک معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی به­ منظور تثبیت هویت، ثبت و راجستر پرسونل مربوط به این معینیت ایجاد گردیده تا توانسته باشد در پروسه شفافیت جلب جذب سربازان و محافظین امنیتی (گاردها) رول بسزای را ایفا نماید و از جلب جذب افراد نا مطلوب که سابقه جرمی و جنایی دارند در صفوفِ معینیت محافظت­ عامه جلوگیری نماید که تا اکنون از ورود افراد نامطلوب با بکارگیری از سیستم ثبت هویت به وسیله بایومتریک ببه صورت کل جلوگیری شده  و پرسونل مجرب این آمریت در کارهای شان نیزموفق بوده اند.

 مطبوعات:  چه تعداد محافظین و سربازان تا کنون  بایومتریک شده ­اند ؟

برات ­زاده: آمریت بایومتریک که در سال 1394 هجری-خورشدی در چوکات ریاست محترم عمومی عملیاتی معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی ایجاد گردیده و از ایجاد فعالیت الی اکنون به تعداد 7461 تن سربازان وگاردان مربوط به ­ریاست­ های مختلف این معینیت را تثبیت هویت و ثبت بایومتریک نموده است و کار در این زمینه به صورت جدی جریان دارد و همچنان تمام سربازانی را که برای خدمت در قطعات و مفرزات این معینیت می خواهند شامل شوند قبل از آموزش در مراکز تعلیمی توسط این سیستم، هویت ایشان ثبت می­ گردد.

مطبوعات:  بانک معلوماتی تان چگونه ­است و چگونه محافظت می ­شود، آیا امکان دارد معلومات درج شده شخص در دست دشمن قرار گیرد و در آنصورت چه اتفاق خواهد افتاد؟

برات­ زاده:  در رابطه به نگهداری معلومات افراد و چگونگی محافظت از بانک معلوماتی باید یاد آور شوم اینکه این یک موضوع کاملاً محرم بوده اما با اطمینان کامل می ­توان گفت که هیچ نوع استفاده ­ی سوء از این بانک امکان پذیر نمی­ باشد و از هر لحاظ برای تمام گاردان و محافظین این معینیت اطمینان خاطر می دهیم که هیچ گونه چالشی در این زمینه وجود ندارد.

مطبوعات:   با بایومتریک با “دی- ان- ای”چه تفاوت ها دارد؟

برات­ زاده:   همانگونه که در بالا تذکر داده شد بایومتریک یا پروسه بایومتریک در برگیرنده خصوصیات فیزیولوژیکی (فزیکی) اشخاص بوده اما “دی- ان- ای” در برگیرنده خصوصیات بایو شیمیاوی (کیمیاوی) افراد است که می ­توان گفت کاملاٌ دو شیوه متفاوت تثبیت هویت می ­باشند که در افغانستان تنها از سیستم بایو متریک استفاده می­ گردد، امیدواریم که با استفاده از سیستم­ های معاصر ثبت هویت افرادِ تمامِ ارگان ­های ملکی و نظامی ما ثبت هویت گردند و از ورود افراد نا به­ کار و مجرم در تمام ارگان­ ها جلوگیری به­ عمل آید تا صلح  سراسری در کشور حاکم گردد.