{ 60 قلم ادویه جات و ملزمه طبی ریاست سکتورهای خصوصی؛ ریاست بین المللی؛ ریاست دولتی خود کفا و قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه  برای سال مالی 1401.}

ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 60 قلم ادویه جات و ملزمه طبی ریاست سکتورهای خصوصی؛ ریاست بین المللی؛ ریاست دولتی خود کفا و قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه  برای سال مالی 1401.که دارای شماره داوطلبی NPPF/1401/NCB 15 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از امریت تهیه و تدارکات تصدی ملی محافظت عامه  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز یک شنبه  تاریخ 4/10/1401 واقع تپه نادر خان، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، آمریت تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 27,500 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز یک شنبه تاریخ 4/10/1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.