جلسه ای در رابطه با سروی امنی برشنا شرکت و نمایندگی های مرکزی آن دایر گردید، در این جلسه به نمایندگی از تصدی ملی محافظت عامه، مدیر عمومی سروی امنی ریاست پلان و اوپراسیون، سمونمل محمد معروف “عسکریار” و رئیس مالی و اداری برشنا شرکت مولوی اسدالله ” انعام ” و شماری از منسوبین دو طرف اشتراک ورزیده بود، با توافق دو طرف فیصله شد در آینده نزدیک قرارداد امنیتی امضا شود که بر اساس آن محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه امنیت برشنا شرکت و نمایندگی های مرکزی آن را تأمین خواهند کرد.