د عامه ساتنې ملي تصدۍ مسلکي او روزل شوو ساتونکو د نورو بانکونو ترڅنګ د غضنفر بانک امنیت ساتلی، دوی ډاډ ورکوي چې په هر راز شرایطو کې به له ټولو مسلکي تکتیکونو په ګټې اخیستنې د یاد بانک امنیت ټینګ کړي. د عامه ساتنې ملي تصدي اداره چې په امنیتي چارو کې قانوني مسوولیت لري، په هیواد کې له ملي ادارو، خصوصي سکټور پانګونو او نړیووالو انکشافي پروژو په کلکه ساتنه کوي.