جلسه میان تصدی ملی محافظت عامه و د افغانستان بانک برای امضای قرارداد امنیتی برگزارشد، در این جلسه مولوی نور احمد آغا معاون اول د افغانستان بانک به نمایندگی بانک و به نمایندگی از تصدی ملی محافظت عامه محترم مولوی عنایت الله “رشید”، معاون عملیاتی تصدی و سایر منسوبین، اشتراک ورزیده بودند، این قرارداد امنیتی میان محمد زبیر “شیرزاد” آمر قرارداد های امنیتی تصدی ملی محافظت‌ عامه و مولوی نور احمد آغا، معاون اول د افغانستان بانک به امضا رسید.
در نتیجه این قرارداد امنیتی، اداره تصدی ملی محافظت عامه مکلف است تا با محافظین مسلکی و آموزش دیده، امنیت د افغانستان بانک، در مرکز و نمایندگی های ولایت را تامین کنند.
در جریان امضای قرارداد امنیتی، دو طرف به تبادل نظر پرداختند، در مورد محتوای امنیت مسلکی و خدمات مفید امنیتی بحث صورت گرفته و جلسه را با دعای خیر به پایان رسانید.