د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکي مسلکي روزل کیږي چې په هېواد کې له دولتی ادارو، خصوصي سکټور او نړیوالو موسساتو په کلکه ساتنه وکړي. د ساتونکو د روزنې پر مهال یوه تن روزونکي څارمن عنایت الله وویل:
د ساتونکو د مسلکي روزنې له پاره پوره هوډ لري تر څو په هېواد کې له ټولګټو پروژو د مسلکي امنیت ټینګښت په برخه کې ګټورې پایلې ولرو.