شفاخانه معالجوی آریانا یکی از مراکز صحی در کابل می باشد که خدمات صحی را به هموطنان ارائه می کند. امنیت این مرکز صحی از طرف محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین شده است.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه در کنار امنیت شفاخانه معالجوی آریانا مسئوليت تأمین امنیت تعدادی دیگر از مراکز صحی را نیز بر عهده دارند.